Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 03.04.16, Μεγαλυνάριον, Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Ἦχος πλ. Α΄


Εκτύπωση   Email