Πότε νηστεύουμε

Ἡ νηστεία εἴναι ἡ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ δόθηκε στὸν ἄνθρωπο ἀμέσως μετὰ τὴν δημιουργία. Ἔτσι τὴν ἐφήρμοσαν ὅλοι οἱ προφῆτες καὶ οἱ δίκαιοί της Π.Δ οἱ ὁποῖοι ὅπως λέγει ὁ Μ. Βασίλειος ἀνεδείχθησαν φίλοι της νηστείας. Τὴν ὑψίστη σημασία τῆς νηστείας φανερώνει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Ὁποῖος πρὶν ἀρχίσει τὸ κοσμοσωτήριο καὶ λυτρωτικό Του ἔργο ''ἐνήστευσε ἡμέρας καὶ νύκτας τεσσαράκοντα''.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ὁ Ἀδὰμ '' μη νηστεύσας ἀπώλεσεν ἑαυτὸν καὶ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος''.

Ἀντιθέτως ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ἔδειξε τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας γιὰ ὅλο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἀρχίζοντας τὸ ἔργο Του μὲ νηστεία. Σήμερα λοιπὸν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὅποιος τηρεῖ τὴ νηστεία μιμεῖται κατὰ κάποιον τρόπον τὸ Χριστό. Ἡ νηστεία δὲν νοεῖται αὐτονομημένη (δίαιτα) ἀλλὰ ἔχει συνδεθεῖ μὲ ὅλο τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τοῦ πιστοῦ κυρίως δὲ μὲ τὴν προσευχή. (Μάτθ.17,21). Γὶ αὐτὸ γιὰ τὸ πῶς κάποιος θὰ νηστεύει εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ καθορίσει μὲ τὸν πνευματικό του.

Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους ἔχει ὁρίσει ὁρισμένες περιόδους ἢ καὶ ἡμέρες ποὺ οἱ πιστοὶ νηστεύουν.
Τὴν Τετάρτη διότι τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἔγινε τὸ συμβούλιο γιὰ τὴν προδοσία τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν Παρασκευὴ νηστεύουμε εἰς ἀνάμνηση τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας. Ἡ νηστεία τὶς ἡμέρες αὐτὲς εἶναι πολὺ αὐστηρὴ ἐκτὸς ἐὰν συμπέσει μεγάλη ἑορτή.


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

 • Τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
 • Τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος
 • Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (Δευτέρα Ἄγ. Πάντων - 28 Ἰουνίου)
 • Τοῦ Δεκαπενταυγούστου


ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

 • Κάθε Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ
 • 5 Ἰανουαρίου (παραμονὴ Θεοφανείων)
 • 14 Σεπτεμβρίου (Ὕψωση Τιμίου Σταυροῦ)
 • 29 Αὐγούστου (Ἀποτομὴ τιμίας κεφαλῆς Ἄγ. Ἰωάννου Προδρόμου) 


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ

 • Ἡ πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου (ἀπὸ Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου μέχρι Κυριακὴ Ἀσώτου) ἐπιτρέπεται στὶς ἑξῆς περιπτώσεις:
 • Ἡ τρίτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου (ἀπὸ Κυριακὴ Ἀπόκρεω μέχρι Κυριακὴ Τυρινῆς - ἐκτὸς ἀπὸ κρεατικὰ)
 • Ἡ Διακαινήσιμος ἑβδομάδα (ἀπὸ Κυριακή του Πάσχα μέχρι τὴν Κυριακή του Θωμὰ)
 • Ἡ ἑβδομάδα μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ (ἀπὸ Κυριακὴ Πεντηκοστῆς μέχρι Κυριακὴ Ἄγ. Πάντων)
 • Τὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο (25 Δεκεμβρίου - 6 Ἰανουαρίου, πλὴν παραμονῆς Θεοφανείων)


ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΣ

 • 7 Ἰανουαρίου
 • 2 Φεβρουαρίου
 • 25 Μαρτίου
 • Κυριακὴ Βαίων
 • Τετάρτη Μεσοπεντηκοστῆς
 • Τετάρτη ἀπόδοσης τοῦ Πάσχα
 • Νηστεία Ἄγ. Ἀποστόλων, πλὴν Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς
 • 24 Ἰουνίου
 • 29 Ἰουνίου
 • 6 Αὐγούστου
 • 15 Αὐγούστου
 • 8 Σεπτεμβρίου
 • 14 Νοεμβρίου
 • 21 Νοεμβρίου
 • Νηστεία Χριστουγέννων (ἕως 17/12), πλὴν Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς

Εκτύπωση   Email