Κυριακή 21.02.16 - Τελώνου καί Φαρισαίου - Δοξαστικόν, Ἦχος πλ. Δ΄ - Χερουβικόν, Ἦχος πλ. Α΄


Εκτύπωση   Email