Τρίτη
2 Μαρτίου

Ησυχίου μάρτυρος, Ανδρονίκου μάρτυρος

AgiografikaAnagnosmata

Anakoinoseis

Anakoinoseis

diahoristiko20
Top ploigisi
bottom ploigisi

Sevasmiotatos

bottom Eortologio

Dimiourgies

diahoristiko20

ΓEΩPΓIOΣ N. ΦIΛIAΣ

Πρός τήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν

Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ ἔργου

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΠΟΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΖΙΓΚΑ

Σεβασμιώτατε,

Εὐσεβάστως προάγομαι νά εἰσηγηθῶ τά ἀκόλουθα ἐπί τῶν ὑποβληθέντων πρός ἔγκρισιν λειτουρ- γικῶν πονημάτων τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ:

Α) Ἀμφότερα τά πονήματα διακρίνονται διά τήν μεθοδικότητα εἰς τήν παράθεσιν τοῦ πηγαίου ὑλι- κοῦ, καθώς καί διά τήν πληρότητα εἰς τήν παρουσίασιν τῶν ἐξεταζομένων θεμάτων.

Β) Τά διαλαμβανόμενα εἰς ἀμφότερα τά λειτουρ­γικά πονήματα ἀποτελοῦν λειτουργικήν θε­ματο- λογίαν ἄκρως ἐνδιαφέρουσαν διά τάς λειτουργικάς σπουδάς, κυρίως ὅμως διά τάς ἱεροτελεστικάς καί τελετουργικάς ὑποχρεώσεις τῶν λειτουργῶν κληρικῶν. Πρόκειται περί λίαν ἐπιμελημένων λειτουρ- γικῶν βιβλίων.

Γ) Μεγάλη εἶναι ἡ προσφορά τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου συγγραφέως τῶν πονημάτων εἰς τήν κατα- γραφήν τῶν τυπικῶν διατάξεων, ὅπερ ἀποτελεῖ προϊόν ἐρεύνης καί ἐντρυφήσεως εἰς τήν λει τουρ- γικήν παράδοσιν.

Δ) Ἄς μᾶς ἐπιτραπῇ ἡ ἐπισήμανσις ὅτι τά λειτουργικά πονήματα τοῦ π. Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ προσ-  τίθενται εἰς τήν σειράν ἐκλεκτῶν λειτουργικῶν πονημάτων τοῦ ἰδίου, τά ὁποῖα φρονοῦμεν ὅτι ἀποτυπώνουν τόν ζῆλον του διά τήν ἐπιτέλεσιν τῆς Θείας Λατρείας «εὐσχημόνως καί κατά τάξιν».

Διά πάντα τά ἀνωτέρω, προτείνομεν ἀνεπιφυλάκτως ὅπως τά πονήματα ταῦτα τύχωσι τῆς ἐγκρί­σεως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μετά βαθυτάτου υἱϊκοῦ σεβασμοῦ

Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ

Ἀναπληρωτής καθηγητής

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ